“Armenia 2013: Overcoming the Challenges”

Հայաստան-2013. հաղթահարելով դժվարությունները

No.1

Փոփոխվող աշխարհ. հայացք Երևանից, No.1, 2013/1 (4), Հունվար-Հունիս 2013թ.

Կենտրոնի լրատու 2012

Կենտրոնի լրատու 2012