No.2

ՌԱՀՀԿ լրատու, No.2, Հուլիս-Դեկտեմբեր 2012թ.

No.3

Փոփոխվող աշխարհ. հայացք Երևանից, No.3, 2012/3 (3), Հուլիս-Սեպտեմբեր 2012թ.

No.2

Փոփոխվող աշխարհ. հայացք Երևանից, No.2, 2012/2 (2), Ապրիլ-Հունիս 2012թ.

No.1

ՌԱՀՀԿ լրատու, No.1, Հունվար-Հունիս 2012թ.

No.1

Փոփոխվող աշխարհ. հայացք Երևանից, No.1, 2012/1 (1), Հունվար-Մարտ 2012թ.